Aktualizacja listy Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

W celu zwiększenia koncentracji tematycznej na obszarach o największym potencjale innowacyjnym i konkurencyjnym kraju, a także weryfikacji opisów krajowych inteligentnych specjalizacji pod kątem sektorowego podejścia Ministerstwo Rozwoju i Technologii odbyło w cykl spotkań z przedstawicielami grup roboczych.

Grupowanie KIS

 W toku odbytych dyskusji podjęto decyzję o połączeniu krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS):

  • KIS 1 Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne, KIS 2 Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej i KIS 3 Wytwarzanie produktów leczniczych w jedną specjalizację pn. Zdrowe Społeczeństwo,
  • KIS 4  Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnegooraz KIS 5 Żywność wysokiej jakościw jedną specjalizację pn. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego,
  • KIS 7 Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów, KIS 8 Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku) oraz KIS 9 Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce wodno-ściekowej w specjalizację pn. Gospodarka o obiegu zamkniętym woda, surowce kopalne, odpady.

Aktualizacja nazw KIS

W ramach prowadzonych prac nad aktualizacją dokumentu zostały zmienione szczegółowe opisy w następujących KIS:

  • KIS 1 Zdrowe Społeczeństwo,
  • KIS 2 Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego,
  • KIS 3 Biotechnologiczne i chemiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska,
  • KIS 4 Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii,
  • KIS 6 Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku,
  • KIS 14 Inteligentne technologie kreacyjne (obszar humanistyki),
  • KIS 15 Innowacyjne technologie morskie.

Nowa lista KIS

Od 17 stycznia  2022 r. obowiązuje nowa lista 13 krajowych inteligentnych specjalizacji:

Dział specjalizacji Specjalizacja
Zdrowe społeczeństwoKIS 1  Zdrowe społeczeństwo
Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowaKIS 2  Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego
KIS 3  Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska
Zrównoważona energetykaKIS 4  Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
KIS 5  Inteligentne i energooszczędne budownictwo
KIS 6  Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku
Gospodarka o obiegu zamkniętymKIS 7 Gospodarka o obiegu zamkniętym
Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym)KIS 8 Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty
KIS 9 Elektronika i fotonika
KIS 10  Inteligentne sieci i technologie informacyjno–komunikacyjne oraz geoinformacyjne
KIS 11 Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych
KIS 12  Inteligentne technologie kreacyjne
KIS 13  Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej na transporcie morskim i śródlądowym

Na bieżąco są podejmowane działania zmierzające do weryfikacji listy i opisów KIS ze szczególnym uwzględnieniem wyników analiz eksperckich, m.in. w zakresie analizy zasobów, aktywności i osiągnięć jednostek naukowych i przedsiębiorstw w Polsce w dziedzinie tworzenia i rozwoju technologii, analizy trendów rozwojowych, a także wyników oddolnych inicjatyw grup roboczych ds. KIS.

W ramach zaplanowanych działań przewidziano przeprowadzanie cyklicznych przeglądów KIS. Ponadto na podstawie rekomendacji Grupy Konsultacyjnej ds. KIS oraz grup roboczych ds. KIS, a także wyniku spotkań smart labs i prowadzonych prac analitycznych, wskazujących nowe obszary, stanowiące potencjał gospodarczy Polski – w przypadku, gdy zajdzie potrzeba modyfikacji inteligentnych specjalizacji, system przewiduje jej przeprowadzenie ad hoc.

Źródło: Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS) – aktualizacja 2022 r., Ministerstwo Rozwoju i Technologii, czerwiec 2022 r.

okładka dokumentu krajowa inteligentna specjalizacja 2022

Opracowanie: Jerzy Ruszała

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zaloguj Się