Dobra praktyka: Programy nauczania umiejętności dodatkowych dla zawodów w branżach ceramiczno-szklarskiej i chemicznej

Celem głównym Projektu było wsparcie kształcenia zawodowego w branżach ceramiczno-szklarskiej (CES) i chemicznej (CHM), poprzez opracowanie we współpracy z pracodawcami 9 programów nauczania umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) z branży CES i 7 z branży CHM.

Programy DUZ zostały opracowane z uwzględnieniem modelu realizacji praktycznej nauki zawodu, w dwóch wariantach realizacji kształcenia praktycznego:

 • wariant szkoła – centrum kształcenia praktycznego – pracodawca,
 • wariant szkoła prowadząca kształcenia zawodowe – pracodawca.

Projekt realizowany był w okresie od 01.10.2021 do 31.08.2022 przez konsorcjum Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem) i spółkę EUROKREATOR Sp.C., we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Sektora Chemicznego, Związkiem Pracodawców Polskie Szkło i Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Po wielu konsultacjach i weryfikacjach wybrano następujące dodatkowe umiejętności zawodowe dla branży ceramiczno-szklarskiej:

 1. Przygotowywanie modeli wyrobów ceramicznych.
 2. Odlewanie form matecznych i roboczych do produkcji wyrobów ceramicznych.
 3. Wykonywanie szkliwienia wyrobów ceramicznych.
 4. Projektowanie modeli ceramicznych.
 5. Projektowanie grafiki stosowanej w wyrobach ceramicznych przy użyciu technologii informatycznych.
 6. Produkcja szkła w piecach szklarskich z zastosowaniem najnowszych materiałów ogniotrwałych.
 7. Optymalizacja i prowadzenie procesów produkcji szkła pod kątem wymogów środowiskowych.
 8. Produkcja szkła z wykorzystaniem procesu recyklingu.
 9. Produkcja szkieł do specjalnych zastosowań.

Również po wielu konsultacjach i weryfikacjach, wybrano następujące dodatkowe umiejętności zawodowe dla branży chemicznej, zgodne z Rekomendacjami Zwyczajnymi nr 2-2020 Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego:

 1. Wykorzystanie robotyki i automatyzacji procesów w przetwórstwie tworzyw sztucznych
 2. Monitorowanie oddziaływania zakładu przemysłu chemicznego na środowiska
 3. Zarządzanie bezpieczeństwem w procesach chemicznych
 4. Prowadzenie recyklingu w procesach chemicznych
 5. Wykorzystanie symulatorów procesowych w przemyśle chemicznym
 6. Wykonywania analiz związków chemicznych w kontroli jakości
 7. Obsługiwanie aparatury instrumentalnej analizy chemicznej w laboratoriach badawczych
Zakres programów nauczania
 1. Założenia ogólne zawierające: opis dodatkowej umiejętności zawodowej z uzasadnieniem, odnoszące się do potrzeb na rynku pracy.
 2. Założenia organizacyjne, w tym: liczbę godzin przewidzianych na realizację programu, wymagania kwalifikacyjne osób prowadzących zajęcia, wyposażenie dydaktyczne, ewentualne wymagania wobec osób kształconych zgodnie z programem.
 3. Cele kształcenia w formie zadań zawodowych (do wykonywania jakich zadań przygotowywana jest osoba kształcona zgodnie z programem).
 4. Plan nauczania.
 5. Treści nauczania w formie oczekiwanych efektów kształcenia, a także kryteria ich weryfikacji.
 6. Analizę kosztochłonności realizacji kształcenia w zakresie DUZ w określonych zawodach, z uwzględnieniem zróżnicowanych kryteriów mających wpływ na koszty kształcenia.

Programy nauczania opracowano zgodnie z wymaganiami przepisów dotyczących zawodów szkolnictwa branżowego, podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, praktycznej nauki zawodu, a także uwzględniają obowiązujące przepisy prawa oświatowego. Liczba godzin w programach nauczania DUZ nie przekrocza różnicy pomiędzy liczbą godzin wynikającą z ramowego planu nauczania danego typu szkoły a minimalną liczbą godzin wynikającą z podstawy programowej kształcenia w danym zawodzie.

Źródło: www.sitpchem.org.pl

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zaloguj Się