Historia sukcesu w EUSBSR: Biogospodarka zaczyna działać

Projekt pt. „Rural RDI environmenteus in transition towards smart bioeconomy clusters and innovation ecosystems” (RDI2CluB), sfinansowany przez EFRR w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego (BSR), jest sztandarowym projektem polityki Europejskiej Strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR) w obszarze biogospodarki i miał na celu wzmocnienie działań i zdolności w regionie Morza Bałtyckiego do tworzenia i komercjalizacji innowacji.

Zespół projektowy składał się z pięciu regionów partnerskich BSR – Finlandia Środkowa, Norwegia śródlądowa, region województwa świętokrzyskiego w Polsce, region Vidzeme na Łotwie i Estonii. Partnerstwo RDI2CluB opierało się na modelu potrójnej helisy w każdym regionie partnerskim, na które składały się: sektor B+R – partner w dziedzinach związanych z biogospodarką, sektor IOB  – instytucje rozwoju biznesu reprezentujące MŚP i sektor publiczny – organ odpowiedzialny za planowanie strategiczne w regionie. Każdy partner posiadał specjalistyczną wiedzę potrzebną w projekcie RDI2CluB.

Głównym powodem zidentyfikowanym na potrzeby przygotowania projektu była teza, że sektor przedsiębiorstw biogospodarki (IOB i MŚP) w regionie Morza Bałtyckiego napotyka wiele trudności, na przykład w podnoszeniu świadomości wiedzy na temat biogospodarki, wymianie informacji i tworzeniu sieci, które utrudniają rozwój gospodarczy tego obszaru. MŚP z naszych regionów partnerskich działają głównie w tradycyjnych branżach opartych na zasobach. Ze względu na niewielką liczbę podmiotów regionalna wymiana wiedzy jest ograniczona i odbywa się głównie między podmiotami lokalnymi.

Naszą misją jest zebranie deweloperów biogospodarki z obszarów wiejskich regionu Morza Bałtyckiego we wspólnym stole, aby rozwiązać globalne i lokalne wyzwania dzięki innowacjom w zakresie biogospodarki. Celem projektu było zatem dzielenie się pomysłami, znajdowanie partnerów i współpraca w celu stworzenia możliwości biznesowych w biogospodarce za pośrednictwem otwartego wirtualnego centrum biobiznesu, znanego również jako platforma Biobord. Platforma Biobord to rozwiązanie pozwalające wykorzystać niewykorzystany potencjał rozwojowy MŚP i wspierać tworzenie nowych innowacji w zakresie biogospodarki. Wspólnie przez partnerów budowana była wiedza i podnoszona świadomość potencjału biogospodarki. Aby umożliwić międzynarodową współpracę, stworzono platformę Biobord, która została przetestowana i pilotowana w kilku fazach w ramach projektu RDI2CluB.

graf prezentujący model biznesowy platformy Biobord

Jakie doświadczenia płyną z realizacji projektu w obszarze biogospodarki?

Sektor biznesowy był zaangażowany we wszystkie etapy projektu RDI2CluB, ale ich rola jest podkreślana w rozwoju inteligentnych klastrów biogospodarki / ekosystemów innowacji oraz we wspólnym międzynarodowym pilotażu poprzez bycie częścią procesu rozwoju Modelu Operacyjnego Zarządzania Innowacjami i platformy Biobord. Sektor biznesowy został również uznany w innych działaniach RDI2CluB, takich jak wspólne warsztaty i wyjazdy porównawcze.

Jednym z konkretnych przykładów włączenia sektora przedsiębiorstw do innowacji w biogospodarce był regionalny przypadek pilotażowy z Finlandii Środkowej, w którym pilotowano i stworzono aplikację mobilną opartą na potrzebach MŚP, która łączy usługi i siłę roboczą na obszarach wiejskich w środkowej Finlandii.

Wkład sektora przedsiębiorstw był ważny dla uzyskania głównych wyników projektu, ale także dla uzyskania informacji o przyszłych możliwościach tworzenia ponadnarodowych sieci kontaktów i uczenia się między klastrami.

Ponieważ MŚP są również końcowymi użytkownikami produktów, skorzystają one ze wsparcia rozwoju nowych pomysłów biznesowych w innowacje, stworzonych w RDIU2CluB. Platforma Biobord i model operacyjny ułatwią proces komercjalizacji, tworzenie ponadnarodowych sieci kontaktów i zapewnią możliwości uczenia się między klastrami.

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zaloguj Się