Nowy nabór w Projekcie pt.„Nowoczesne Kompetencje w Sektorze Chemicznym”

Informujemy, że został określony termin kolejnego naboru w Projekcie „Nowoczesne Kompetencje w Sektorze Chemicznym”.

Priorytetowo będą rozpatrywane wnioski firm posiadających PKD C19, C20, C21, C22 jako główne, w których Przedsiębiorcy delegować na usługi szkoleniowe będą:

 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • pracowników niekorzystających do tej pory z pomocy w ramach szkoleń lub doradztwa rekomendowanego przez RS realizowanych w ramach przedmiotowego konkursu „Kompetencje dla sektorów” (nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20) oraz w ramach konkursu „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji (nr POWR.02.21.00-IP.O9-00-004/18)” realizowanych w ramach działania 2.21 typ 4 PO WR.

Projekt skierowany jest do Przedsiębiorców i pracowników Przedsiębiorstw, w przypadku których RS zidentyfikowała potrzeby kompetencyjne do wdrożenia, spełniających następujące warunki:są mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą (status przedsiębiorcy określony zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia KE nr 651/2014), prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, z zastrzeżeniem, iż uczestnicy z dużych przedsiębiorstw mogą być uczestnikami jedynie w przypadku sektorów przemysłowych związanych z reindustrializacją, prowadzą czynną działalność (co wynika z zapisów w CEiDG / KRS) w ramach sektora chemicznego w następujących obszarach PKD:

 • C19 – Wytwarzanie i przetwarzanie Koksu oraz Produktów Rafinacji Ropy Naftowej;
 • C20 – Produkcja Chemikaliów i Wyrobów Chemicznych;
 • C21 – Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
 • C22 – Produkcja Wyrobów z Gumy i Tworzyw Sztucznych,

planują prowadzenie działalności (mają uruchomioną procedurę wpisu do odpowiedniego rejestru) w ramach sektora chemicznego w następujących obszarach PKD:

 • C19 – Wytwarzanie i przetwarzanie Koksu oraz Produktów Rafinacji Ropy Naftowej;
 • C20 – Produkcja Chemikaliów i Wyrobów Chemicznych;
 • C21 – Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
 • C22 – Produkcja Wyrobów z Gumy i Tworzyw Sztucznych

i mają rozpoczętą procedurę wpisu kodu PKD do CEiDG/KRS,spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej. Podanie nieprawdziwych danych we wniosku o umowę zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa skutkować będzie uznaniem usług za niekwalifikowane i brakiem refundacji.

Przypominamy, że, przed wypełnieniem Wniosku o Umowę składający go Podmiot jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa oraz z załącznikami. Przystąpienie Przedsiębiorcy do danego naboru jest równoznaczne z zaakceptowaniem ww. Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa.

W projekcie ustalono limit w postaci maksymalnej kwoty wsparcia na osobę (PESEL) w kwocie 5 600,00 zł, przy czym jedna osoba może wziąć udział w więcej niż jednej usłudze rozwojowej.

W projekcie wprowadzono również limit w postaci maksymalnej liczby osób (pracowników), które może przeszkolić Przedsiębiorstwo przez cały okres trwania projektu maksymalnie 10 osób z jednej Firmy.

W projekcie obowiązuje maksymalna kwota dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej na pracownika – określona przez PARP w Załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu „Proces udzielania wsparcia w ramach konkursu Kompetencje dla sektorów”. Na podstawie załącznika nr 11 oraz limitu w postaci maksymalnej kwoty wsparcia na osobę (PESEL) wskazany w ust.5 Operator wskazał limit maksymalnego kwalifikowanego kosztu usług rozwojowych z rekomendacji, realizowanych w ramach projektu stanowiący Załącznik nr 8 do Regulaminu.

Terminy naboru: 26.01.2023r.

Prosimy o zapoznanie się szczegółowo z opisem naboru. Wnioski składamy w systemie Operatora w dniu naboru, tj.: 26 stycznia 2023r o godz. 8.00. Przypominamy, że:

 • pierwszym krokiem do wzięcia udziału w projekcie jest zgłoszenie chęci udziału na formularzu PARP: https://www.parp.gov.pl/…/formularz-zgloszeniowy…;
 • zarejestrowanie profilu przedsiębiorstwa w BUR;po otrzymaniu linku aktywacyjnego aktywacja konta w Systemie Operatora https://chemia.przepisnarozwoj.pl/;
 • w momencie ogłoszenia naboru zalogowanie się w systemie Operatora oraz wypełnienie Wniosku o Umowę (którego wzór stanowi Załącznik nr 12 do Regulaminu) i przesłanie go przez System Operatora.Wszelkie informacje znajdują się na stronie projektu: www.kompetencjechemia.eu INFORMACJA O NABORZE:NABÓR nr 5 w dniu 26 stycznia 2023 r.Nabór dla mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw.

Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacją Nr 01/2021 Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego z dnia 13.01.2021 r.

Data naboru: 26.01.2023 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 1 108 800,00 zł

Minimalna liczba osób do przeszkolenia: 198 osób

Wszystkie usługi muszą zostać zrealizowane w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Jednocześnie przypominamy, że nabór dla dużych Przedsiębiorstw jest nadal otwarty. Uczestnicy z dużych przedsiębiorstw mogą być uczestnikami jedynie w przypadku prowadzenia przez firmę działalności w obszarze PKD 21 – Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych. Kwota naboru (alokacja): 56 000,00 zł. Minimalna liczba osób do przeszkolenia: 10 osób Zapraszamy do składania wniosków.

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zaloguj Się