Regulamin

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKTOROWEJ RADY DO SPRAW KOMPETENCJI – SEKTORA CHEMICZNEGO 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

 1. Cel Regulaminu. 

Regulamin określa organizację i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego. Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego w dalszej części Regulaminu zwana jest „Radą”. 

 1. Podstawa prawna działania Rady. 

2.1. Rada działa na podstawie art. 4 c i 4e ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości1

 1. a) Organizację i prowadzenie Rady Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (zwana dalej „Agencją”) powierzyła podmiotom wybranym w konkursie prowadzonym na zasadach, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, tj. Zachodniopomorskiemu Klastrowi Chemicznemu “ZIELONA CHEMIA”, Polskiemu Towarzystwu Chemicznemu i EUROKREATOR T&C Sp. z o.o. 
 2. b) Działalność Rady w okresie od 1 października 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r. jest finansowana w ramach projektu nr POWR.02.12.00-00-SR13/18, realizowanego w ramach Działania 2.12 PO WER. 

2.2. Przedstawiciele podmiotów, którym powierzono prowadzenie Rady, tworzą Grupę Sterującą, zgodnie z par. 4 ust. 3 Umowy o Partnerstwie z dnia 20.08.2019 r. 

2.3. Rada działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego regulaminu, rocznych planów pracy i planu komunikacji, a w okresie do 31 lipca 2023 r. także na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.02.12.00-00-SR13/18. 

 1. Cel działania i kompetencje Rady (główne zadania). 

3.1. Rada pełni funkcje opiniodawczo-doradcze ukierunkowane na poprawę dopasowania systemu edukacji do potrzeb systemu gospodarczego i zbudowania kompetencji pożądanych w sektorze chemicznym (zwanym dalej „Sektorem”), aby kwalifikacje zdobywane w szkołach, na uczelniach, podczas kursów i szkoleń odpowiadały na realne potrzeby pracodawców Sektora. 

3.2. Do zadań Rady należy w szczególności: 


1. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.) 


1) pozyskiwanie wiedzy od przedsiębiorców na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych niezbędnych na rynku pracy w sektorze chemicznym; 

2) upowszechnianie informacji na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze chemicznym; 

3) działania na rzecz rozwoju kompetencji w sektorze chemicznym; 

3) inicjowanie współpracy przedsiębiorców z uczelniami oraz podmiotami, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w celu zintegrowania edukacji i pracodawców; 

4) formułowanie rekomendacji w zakresie dostosowania kadr gospodarki do aktualnych potrzeb przedsiębiorców w sektorze chemicznym. 

Rozdział 2. Skład Rady, organy Rady oraz organizacja jej prac 

 1. Skład i organy Rady. 

1)W skład Rady wchodzą przedstawiciele przedsiębiorców, instytucji edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej, instytucji rynku pracy, organizacji branżowych i partnerów społecznych i gospodarczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju uczelni lub podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz – jeżeli zostaną wskazani – przedstawiciele ministra właściwego dla sektora chemicznego. 

2) Rada liczy minimum 15 członków. 

1.2 Grupy Robocze Rady 

1) Rada dzieli się na Grupy Robocze:. 

 1. Grupa Robocza – Legislacje i Konsultacje b. Grupa Robocza – Kompetencje Kwalifikacje c. Grupa Robocza – Informacje Wizerunek 

2) Każdy członek Rady deklaruje udział, w co najmniej jednej Grupie Roboczej. 

3) Grupy Robocze w drodze głosowania wybierają Przewodniczącego Grupy Roboczej. 

4) Przewodniczący Grupy Roboczej wchodzi w skład Prezydium Rady 

5) Spotkania Grup Roboczych mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji zdalnej, w szczególności poprzez telekonferencje, komunikatory oraz inne środki przekazu. Spotkania są protokołowane. 

6) Przewodniczący Grupy Roboczej jest zobowiązany do bieżącego raportowania prac swojej Grupy. Informacje o działalności grupy składane są nie rzadziej, niż raz na kwartał do wiadomości Prezydium Rady. 

1.3 Organy Rady 

1) Organami Rady są: 

▪ Posiedzenie Plenarne Rady, 

▪ Przewodniczący Rady, 

▪ Prezydium Rady. 

2) Prezydium Rady stanowi Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący Rady oraz Przewodniczący Grup Roboczych, o których mowa w Rozdziale 2 pkt. 1.2 ust. 1) Regulaminu 

 1. Sposób powoływania członków Rady, w tym zapewnienie reprezentatywności sektora w Radzie: 

2.1 Kandydat na członka Rady musi spełniać następujące kryteria: 

2.1.1 Kryteria formalne: 

1) być reprezentantem jednej z grup interesariuszy tworzących Radę; 

2) zaakceptować cele i zasady działania Rady, w szczególności zawarte w Regulaminie Rady; 

3) złożyć deklarację przystąpienia do Rady, 

2.1.2 Kryteria merytoryczne (aby zostać członkiem Rady należy spełniać co najmniej jedno spośród poniższych kryteriów): 

1) prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze w okresie 5 lat przed datą zadeklarowania przystąpienia do Rady, 

2) co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze edukacyjnym prowadzonych w ramach i/lub na rzecz sektora, w tym opiniowanie, tworzenie lub współtworzenie programów edukacyjnych dot. sektora, 

3) co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze badawczym prowadzonych w ramach i/lub na rzecz sektora, 

4) co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu innych działań w ramach i/lub na rzecz sektora, 

5) uczestnictwo w pracach nad Polską Ramą Kwalifikacji lub Sektorową Ramą Kwalifikacji dla sektora. 

2.2 Spełnienie przez kandydata w/w kryteriów stwierdza Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzi Grupa Sterująca, Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady oraz Animator Rady. 

2.3 Przy wyłanianiu kandydatów na członków Rady Komisja Rekrutacyjna zapewni stosowanie zasady równości szans i niedyskryminacji, równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępność dla osób niepełnosprawnych. 

2.4 Kandydatury na członków Rady są zgłaszane ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, za pośrednictwem Prezesa Agencji. 

2.5 Członków Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw gospodarki na wniosek Prezesa Agencji. 

2.6 Odwołanie członka Rady następuje w przypadku: 

 1. a) rezygnacji z udziału w pracach Rady; 
 2. b) odwołania przez jednostkę delegującą; 
 3. c) innych przyczyn – takich jak długotrwała nieobecność, uniemożliwiająca udział w pracach Rady lub niewywiązywania się z obowiązków członka Rady. W tym przypadku wniosek o odwołanie członka Rady jest zgłaszany przez Przewodniczącego i poddany głosowaniu na posiedzeniu Prezydium Rady. Po przyjęciu wniosku przez Prezydium Rady zostaje on przedstawiony na posiedzeniu plenarnym Rady. Po zaakceptowaniu wniosku przez zwykłą większość członków Rady podczas posiedzenia plenarnego Rady, Przewodniczący Rady zgłasza ministrowi właściwemu do spraw gospodarki za pośrednictwem Prezesa Agencji postulat odwołania członka Rady. Ostateczną decyzję o odwołaniu podejmuje Minister. 
 4. Sposób wyboru oraz czas trwania kadencji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. 

3.1 Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady dokonywany jest na drodze uchwały Rady, na podstawie kandydatur zgłoszonych przez członków Rady, z zastrzeżeniem, że przed ukonstytuowaniem się Rady, kandydaci na Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego pierwszego składu Rady zostaną wskazani przez Grupę Sterującą. 

3.2 W okresie przejściowym, do momentu ukonstytuowania się Rady, kandydaci wskazani przez Grupę Sterującą pełnią obowiązki Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 

3.3 Kadencja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady trwa 4 lata. 

 1. Sposób pozyskiwania nowych członków do prac Rady 

4.1 Celem zapewnienia wymaganej liczebności Rady oraz zapewnienia wyrównanej siły głosu poszczególnych grup interesariuszy podejmowane będą, w trybie ciągłym, działania mające na celu pozyskiwanie nowych członków do prac Rady. 

4.2 Kandydatów na członków Rady mogą proponować członkowie Rady oraz organizacje interesariuszy działające na rzecz sektora chemicznego. 

4.3 Nowi członkowie są powoływani zgodnie z kryteriami i procedurą opisanymi w punkcie 2 tego Rozdziału. 

 1. Sposób powoływania przez Radę Zespołów Zadaniowych i ekspertów zewnętrznych 

5.1 Dla rozwiązywania poszczególnych zagadnień, Rada może powoływać Zespoły Zadaniowe, zwane dalej „Zespołami” oraz ekspertów zewnętrznych. 

 1. a) W skład Zespołów mogą wchodzić eksperci spoza Rady. 

5.2 Wyniki pracy poszczególnych Zespołów oraz ekspertów zewnętrznych przedstawiane są na posiedzeniach Rady. 

 1. Sposób podejmowania uchwał oraz wyrażania opinii przez Radę. 

6.1 Rada działa na posiedzeniach plenarnych. 

6.2 Minimalna wymagana liczba obecnych członków Rady na posiedzeniu plenarnym wynosi 5. Jeżeli w posiedzeniu plenarnym będzie uczestniczyło mniej niż 60% członków Rady, dla ważności uchwał i opinii należy przeprowadzić głosowanie w trybie obiegowym z udziałem co najmniej 60% członków Rady. 

6.3 Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z możliwością trybu obiegowego wymienionego w punkcie 6.2. 

6.4 Rada wyraża opinie zaakceptowane w głosowaniu jawnym. 

6.5 Do glosowania na posiedzeniach plenarnych Rady uprawnieni są wyłącznie członkowie Rady. 

6.6 Dopuszcza się podejmowanie uchwał oraz wyrażanie opinii przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość na podstawie decyzji Prezydium Rady. 

 1. Sposób zapewnienia kontroli jakości działalności Rady 

1) Kontrolą jakości działalności Rady zajmuje się Stały Zespół ds. Ewaluacji powołany przez Radę. 

2) Zadaniem Zespołu jest monitorowanie jakości pracy Rady, raportowanie wyników oceny oraz formułowanie wniosków doskonalących dla działalności Rady. 

3) Raporty Zespołu są przedstawiane na posiedzeniach plenarnych Rady. 

 1. Prawa i obowiązki członków Rady. 

8.1 Członek Rady ma prawo: 

 1. a) Udziału w pracach Rady oraz Sekcji i Zespołów Roboczych; 
 2. b) Zgłaszania propozycji do porządku obrad Rady; 
 3. c) Głosowania w sprawach będących przedmiotem obrad; 
 4. d) Przedstawiania na posiedzeniach Rady oraz Grup Roboczych stanowiska interesariuszy, których reprezentuje; 
 5. e) Upowszechniania w środowisku interesariuszy, które reprezentuje wyników badań i analiz prowadzonych przez Radę; 
 6. f) Uczestnictwa (w charakterze eksperta) w realizacji zlecanych przez Radę badań i analiz dotyczących rynku pracy oraz kształcenia i szkolenia na potrzeby tego rynku; 
 7. g) Uczestnictwa w organizowanych przez Radę konferencjach, seminariach i szkoleniach poświęconych problematyce rynku pracy w sektorze chemicznym. 

8.2 Członek Rady ma obowiązek: 

 1. a) Osobistego udziału w posiedzeniach Rady; 
 2. b) Przekazywania propozycji zgłaszanych przez środowiska, które reprezentuje, dotyczących podejmowania przez Radę działań mieszczących się w zakresie jej kompetencji; 
 3. c) Przygotowania i przedstawienia na posiedzeniu Rady stanowiska środowiska, które reprezentuje, w sprawach będących przedmiotem prac Rady; 
 4. d) Przekazywania środowisku, które reprezentuje w Radzie, informacji o prowadzonych przez Radę działaniach na rzecz rozwoju rynku pracy w poszczególnych obszarach sektora chemicznego oraz wynikach prowadzonych badań; 
 5. e) Upowszechniania w środowisku, które reprezentuje informacji o systemach kwalifikacji, w szczególności Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), Europejskiej Ramie Kwalifikacji (ERK), Polskiej Ramie Kwalifikacji (PRK) oraz Sektorowej Ramie Kwalifikacji; 
 6. f) Zachęcania podmiotów, które reprezentuje do opracowywania i włączania do ZSK kwalifikacji, umożliwiających rozwój kompetencji w sektorze chemicznym; 
 7. g) Zachęcania środowiska, które reprezentuje do aktywnego udziału w badaniach dotyczących rynku pracy w sektorze chemicznym, udziału w organizowanych przez Radę konferencjach, seminariach i szkoleniach poświęconych problematyce rynku pracy. 
 8. h) Udziału w badaniach Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego oraz badaniach ewaluacyjnych działalności rad sektorowych prowadzonych na zlecenie PARP. 

8.3 Za udział w posiedzeniach Rady jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie2

8.4 Niewywiązywanie się z obowiązków członka Rady może być podstawą jego odwołania zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 2.6 niniejszego Rozdziału. 


2.Podstawa prawna: art. 4 c ust. 4 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.) 


Rozdział 3. Dokumentowanie prac Rady 

 1. Protokoły z posiedzeń Rady 

1.1 Z posiedzeń Rady i Grup Roboczych sporządzane są protokoły, do których załącznikami są podjęte uchwały i przyjęte stanowiska, jak również zdania odrębne. 

1.2 Protokół podpisuje przewodniczący danego posiedzenia. 

1.3 Protokół jest zatwierdzany przez Radę bądź właściwą Grupę Roboczą na kolejnym posiedzeniu. 

 1. Opracowania eksperckie 

2.1 Opracowania eksperckie są zlecane przez Radę, Prezydium Rady i Grupy Robocze. 

 1. a) W przypadku, gdy opracowanie eksperckie jest finansowane w ramach projektu nr POWR.02.12.00-00-SR13/18, za prawidłowość udzielenia zamówienia na opracowanie eksperckie odpowiadają podmioty, którym organizację i prowadzenie Rady powierzyła Agencja, tj. Zachodniopomorski Klaster Chemicznemu “ZIELONA CHEMIA”, Polskie Towarzystwo Chemiczne i EUROKREATOR T&C Sp. z o.o. 

2.2. Opracowania eksperckie są każdorazowo zatwierdzane przez organ Rady odpowiadający za ich zlecenie. 

2.3.Opracowania eksperckie stanowią załączniki do protokołów posiedzeń Rady bądź Grup Roboczych, na których zostały zatwierdzone. 

Rozdział 4. Zasady współpracy Rady z innymi podmiotami 

3.1 Rada może inicjować współpracę z innymi podmiotami uznanymi przez nią za istotne dla realizacji celów i zadań Rady, w szczególności z innymi sektorowymi radami do spraw kompetencji. 

 1. a) W przypadku, gdy współpraca wpływa na finansowanie zadań w ramach projektu nr POWR.02.12.00-00-SR13/18, za prawidłowość ich realizacji odpowiadają podmioty, którym organizację i prowadzenie Rady powierzyła Agencja, tj. Zachodniopomorski Klaster Chemicznemu “ZIELONA CHEMIA”, Polskie Towarzystwo Chemiczne i EUROKREATOR T&C Sp. z o.o. 

3.2 Organem właściwym do podejmowania decyzji o współpracy z innymi podmiotami jest Prezydium Rady. 

Rozdział 5. Postanowienia końcowe 

 1. Techniczna obsługa Rady. 

1.1 Bieżącą obsługę prac Rady zapewnia Sekretariat Rady, prowadzony przez Zachodniopomorski Klaster Chemiczny “ZIELONA CHEMIA”. Sekretariat Rady m.in. gromadzi i przechowuje dokumentację z prac Rady oraz prowadzi listę członków Rady. 

 1. Dokonywanie zmian w Regulaminie. 

Zmiany Regulaminu wymagają uchwały Rady i wchodzą w życie po akceptacji przez Agencję. 

 1. Data wejścia w życie Regulaminu 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Agencję. 


Regulamin zatwierdzono przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 20 marca 2020 r. Dotyczy projektu o nr POWR.02.12.00-00-SR13/18 D w ramach realizacji działania Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (POWER).