Sektor chemiczny w Europie i w Świecie

Międzynarodowe Organizacje Chemiczne

ICCA to światowy głos przemysłu chemicznego. Członkowie ICCA odpowiadają za sprzedaż ponad 90% wyrobów chemicznych w świecie i reprezentują ponad 120 milionów osób, pośrednio lub pośrednio zatrudnionych w sektorze chemicznym. Misją ICCA jest „pomaganie światowemu przemysłowi chemicznemu w poprawie wyników finansowych i reputacji poprzez rozwiązywanie problemów globalnych oraz pomaganie branży w ciągłym doskonaleniu poprzez programy Responsible Care® i inne”.

Witryna

IUPAC (Międzynarodowa Unia Chemii Czystej I Stosowanej) jest światową organizacją, zajmującą się globalną koordynacją działań w zakresie chemii. Najistotniejsze zadania to: organizacja kongresów, koordynacja badań naukowych, wymiana informacji a także standaryzacja nazewnictwa, symboliki i wzorców.

Witryna

EuChemS- Europejskie Towarzystwo Chemiczne, jest organizacją patronacką, reprezentującą krajowe stowarzyszenia chemiczne i inne organizacje związane z chemią w Europie. Celem EuChemS jest stworzenie platformy do dyskusji naukowej i zapewnienie jednego, bezstronnego europejskiego głosu w kluczowych kwestiach politycznych w chemii i dziedzinach pokrewnych.

Reprezentując ponad 160 000 chemików z 51 stowarzyszeń członkowskich i innych organizacji związanych z chemią, EuChemS zrzesza aktywnych naukowców, zajmujących się wszystkimi dziedzinami chemii. EuChemS organizuje specjalistyczne konferencje naukowe, w tym odbywający się co dwa lata Europejski Kongres Nauk Chemicznych. EuChemS promuje również rolę i wizerunek nauk chemicznych w społeczeństwie oraz wśród decydentów. Realizuje kampanie poprzez media społecznościowe, biuletyny oraz organizację otwartych dla społeczeństwa konferencji i warsztatów.

Witryna

Stowarzyszenie European Chemistry Thematic Network (ECTN) jest stowarzyszeniem non-profit, zarejestrowanym w Belgii. Członkami są uczelnie wyższe, krajowe towarzystwa chemiczne i firmy chemiczne. Obecnie sieć liczy ponad 120 członków pochodzących z 30 różnych krajów europejskich, zrzeszonych na całym świecie.

W ramach ECTN opracowano szereg raportów i zaleceń dotyczących chemii europejskiej, dostępną online wielojęzyczną serię testów, które można wykorzystać do certyfikacji / walidacji kompetencji w dziedzinie chemii na różnych poziomach, jak również europejskie standardy dla studiów chemicznych o nazwie Chemistry Eurobachelor®, Euromaster® i Chemistry Doctorate Eurolabel®. Wdrożono też system certyfikacji (akredytacja międzynarodowa) oparty na w/w standardach.

Witryna

Organizacja posiada ponad 60 000 członków z ponad 110 krajów. AIChE dysponuje dużą bazą zasobów wiedzy, zarówno w branżach przetwórczych, jak i nowych dziedzinach, takich jak medycyna translacyjna.

Witryna

FECC jest głosem branży dystrybucji chemikaliów w Europie. Reprezentuje około 1600 firm, z których większość to małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). FECC i jego członkowie przyczyniają się do innowacji i zrównoważonego rozwoju poprzez pozyskiwanie, opracowywanie, marketing i dystrybucję szerokiej gamy specjalistycznych chemikaliów i składników dla ponad miliona użytkowników, od motoryzacji, elektroniki, budownictwa po przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny, spożywczy, z których każdy ma własne, specjalistyczne potrzeby.

Witryna

Europejska Grupa Pracodawców Chemicznych (ECEG) reprezentuje przemysł chemiczny, farmaceutyczny, gumowy i tworzyw sztucznych w Europie. Jako organizacja społeczna z siedzibą w Brukseli jest uznanym partnerem społecznym i organem doradczym Komisji Europejskiej, Parlamentu i in. Poprzez swoich członków reprezentuje około 3,3 miliona pracowników i ponad 94 000 przedsiębiorstw. ECEG zrzesza krajowe federacje pracodawców sektora chemicznego z 18 krajów: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Włoch, Holandii, Norwegii, Polski, Słowacji, Hiszpanii, Szwecji oraz Zjednoczonego Królestwa.

Witryna

CEFIC (Europejska Rada Przemysłu Chemicznego), założona w 1972 roku, jest głosem dużych, średnich i małych firm chemicznych w całej Europie, które zapewniają 1,2 miliona miejsc pracy i odpowiadają za około 17% światowej produkcji chemikaliów. Misją CEFIC jest:

  • Wspieranie członków poprzez generowanie i agregowanie wiedzy naukowej sprzyjającej celom CEFIC.
  •  Oferowanie usług i wiedz merytorycznej w kwestiach regulacyjnych, naukowych i technicznych.
  •  Angażowanie, wspieranie i reprezentowanie branży w celu stworzenia odpowiedniego systemu wsparcia i ram politycznych w Europie i poza nią.

Jako aktywny członek Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Chemicznych (ICCA), CEFIC dąży do wzmocnienia istniejącej współpracy z organizacjami globalnymi, takimi jak UNEP i OECD, w celu poprawy zarządzania chemikaliami na całym świecie.

Witryna

ECSPP promuje nowe inwestycje w zintegrowane, innowacyjne i konkurencyjne klastry i kompleksy przemysłu chemicznego w Europie.

Celem ECSPP jest umieszczenie Europy jako kluczowego regionu na mapie światowych  inwestycji chemicznych.

ECSPP dostarcza informacji, których międzynarodowe firmy chemiczne potrzebują, aby ułatwić proces oceny potencjalnych nowych inwestycji.

Witryna

Założona w 1922 roku, IChemE jest międzynarodową instytucją, której główne biura znajdują się w Wielkiej Brytanii i Australii. Celem organizacji jest zwiększenie wkładu inżynierii chemicznej dla dobra społeczeństwa. Członków IChemE można znaleźć w wielu różnych branżach i na różnych etapach kariery. Organizacja służy społeczeństwu.

Witryna

SCI to globalna sieć innowatorów, utworzona w 1881 roku przez wybitnych naukowców, wynalazców i przedsiębiorców, którzy stworzyli produkty, procesy i firmy, które napędzały społeczeństwo. SCI to miejsce, w którym nauka spotyka się z biznesem. SCI to wyjątkowe interdyscyplinarne forum, w którym nauka spotyka się z biznesem na niezależnych, bezstronnych podstawach.

SCI daje możliwość wymiany informacji między zróżnicowanymi sektorami, takimi jak: żywność, rolnictwo, farmacja, biotechnologia i przemysł chemiczny.

Witryna

Międzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe

EurChem to międzynarodowa kwalifikacja zawodowa przyznawana chemikom przez  European Chemist Registration Board Europejskiego Towarzystwa Chemicznego (EuChemS) i jest stosowana w wielu krajach europejskich. Kwalifikacja EurChem ma pomóc indywidualnym chemikom, którzy przemieszczają się w środowiskach różnych pracodawców na terenie państw członkowskich, uzyskać zunifikowane standardy a przez to przyczynić się do równego traktowania w całej UE.

Witryna

CChem to tytuł przyznawany przez Royal Society of Chemistry (RSC) w Wielkiej Brytanii, Royal Australian Chemical Institute (RACI) w Australii, Ministerstwo Edukacji we Włoszech, Institute of Chemistry Ceylon (IChemC), Sri Lanka, i Institute of Chartered Chemists of Nigeria w Nigerii. Przyznanie tytułu Chartered Chemist (CChem) jest wyrazem uznania dla doświadczonego praktykującego chemika, który wykazał się dogłębną znajomością chemii, znaczącymi osobistymi osiągnięciami w dziedzinie chemii, profesjonalizmem w miejscu pracy i zaangażowaniem w utrzymywanie wiedzy i umiejętności poprzez ciągły rozwój zawodowy.

Witryna