Sektor chemiczny w Polsce

Sektor Chemiczny w Polsce 

Przemysł chemiczny w Polsce, jest drugim pod względem wartości produkcji sprzedanej oraz trzecim pod względem zatrudnienia sektorem przemysłowym w Polsce. Odpowiada za ok. 206 mld PLN, czyli prawie 17% wartości produkcji sprzedanej przetwórstwa przemysłowego w Polsce. Sektor chemiczny był w ostatnich latach jednym z dynamiczniej rozwijających się obszarów polskiej gospodarki. Średnioroczne tempo wzrostu produkcji sprzedanej segmentu chemicznego w latach 2010-2016 wyniosło 5,7% w porównaniu do 3,8% wzrostu produkcji sprzedanej przetwórstwa przemysłowego ogółem w analogicznym okresie. Jednocześnie polski segment chemiczny rozwija się dynamicznie na tle największych światowych gospodarek. Wzrost obrotu odnotowany w Polsce w latach 2015-2014 był większy niż Niemiec, Francji czy USA. Wzrost ten był również tylko o niecały punkt procentowy mniejszy niż odnotowany w tym samym okresie w Chinach. Sektor chemiczny buduje ponad 10 tysięcy podmiotów o różnej wielkości i specjalizacji – od dużych zintegrowanych grup chemicznych po średnie i małe zakłady przetwórstwa chemicznego. Cechą sektora jest znaczne zróżnicowanie pod względem rodzaju wytwarzanych produktów oraz skali i złożoności realizowanych procesów. Do dominujących podsektorów przemysłu chemicznego należy produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, nawozów sztucznych oraz tworzyw sztucznych. Zdecydowaną większość przedsiębiorstw stanowią firmy zajmujące się przetwórstwem tworzyw sztucznych i kauczuku. Tymczasem segment chemikaliów i wyrobów chemicznych, wytwarzający produkty na skalę wielkotonażową jest znacznie mniej rozdrobniony. Z kolei udział przemysłu farb i lakierów, a przede wszystkim farmaceutycznego i kosmetycznego, w stosunku do wymienionych wcześniej, jest relatywnie mały. Dodatkowo, ze względu na charakter chemicznych procesów przemysłowych oraz rozproszenie przedsiębiorstw sektora na terenie całej Polski, niezależnie od producentów różnorodnych substancji chemicznych ważną rolę w sektorze pełnią także instytucje odpowiedzialne za logistykę surowców i produktów. Działania przemysłu chemicznego w Polsce bardzo silnie wspierają ośrodki naukowo-badawcze, zatrudniające wyspecjalizowaną kadrę. W Polsce, w sektorze wciąż wzrasta poziom nakładów inwestycyjnych oraz wartość międzynarodowej wymiany handlowej. Nakłady przeznaczane są zarówno na inwestycje związane z utrzymaniem działalności (inwestycje odtworzeniowo-modernizacyjne), jak również na inwestycje rozwojowe, które ukierunkowane są przede wszystkim na rozbudowę istniejących mocy produkcyjnych, tworzenie nowych produktów, budowę nowoczesnych instalacji czy akwizycje podmiotów funkcjonujących na rynku chemicznym. Polskie firmy chemiczne rozwijają się nie tylko poprzez inwestycje w kraju, ale również w ramach ekspansji zagranicznej. Aktualnie przewagę konkurencyjną w sektorze buduje stosowanie na coraz większą skalę innowacyjnych rozwiązań i materiałów.

Znaczne zróżnicowanie sektora chemicznego po względem wielkości i rodzaju produkcji sprawia, że wymagania pracodawców sektora w stosunku do pracowników i kandydatów do pracy obejmują bardzo szeroki wachlarz kompetencji, który dodatkowo podlega szybkim zmianom, wynikającym z ciągłego postępu technicznego. Wynika z tego potrzeba opracowania odpowiedniego do potrzeb, transparentnego i spójnego systemu kwalifikacji, który dzięki zdefiniowanym kompetencjom ułatwi komunikację uczestników rynku pracy i pomoże realizować ideę uczenia się przez całe życie. Katalizatorem tych zmian i procesów ma być Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego.

 

Organizacje Przemysłu Chemicznego

PTChem jest stowarzyszeniem naukowym, a jednocześnie instytucją pożytku publicznego, której głównym celem jest wspieranie nauk chemicznych i szerzenie wiedzy z zakresu chemii w społeczeństwie.

Zakres Działalności:

Zakres działania obejmuje organizowanie seminariów, konferencji i zjazdów naukowych, publicznych odczytów, wykładów i kursów, współpracę z instytucjami naukowymi i otoczeniem gospodarczym.

Witryna

SITPChem jest organizacją o charakterze naukowo-technicznym zrzeszającym inżynierów i techników związanych z przemysłem chemicznym, naukami chemicznymi i technicznymi oraz ochroną środowiska   

Zakres Działalności:

Udział w rozwoju gospodarki, w tym głównie chemii, przemysłu chemicznego i branż pokrewnych oraz ochrony środowiska, m.in. działania szkoleniowe i informacyjne wspomagające podnoszenie technicznych kwalifikacji zawodowych, wspieranie systemów edukacji i oświaty oraz upowszechnianie wiedzy i kultury technicznej.

Witryna

Wspieranie działań na rzecz rozwoju branży chemicznej. PIPC stworzyła dla swoich Członków platformę wzajemnej wymiany informacji na temat produktów i usług niezbędnych do wsparcia działania instytucji członków PIPC. 

Zakres Działalności:

Realizacja projektów:

„Bezpieczna chemia”  (wydawanie biuletynów),

Kampania Polska Chemia 2020 (dostępne materiały ankiet i debat)

Witryna

 

Platforma do wymiany informacji i rozwiazywania problemów przemysłu kosmetycznego.

Zakres Działalności:

Doradztwo i prowadzenie szkoleń dla pracowników firm członkowskich

Witryna

 

PSPKD zrzesza zarówno producentów  jak i dystrybutorów, dostawców surowców i inne firmy działające w branży kosmetycznej i detergentowej. Obszary działania to kosmetyki, środki czystości, produkty biobójcze, aerozole, opakowania i odpady, surowce do produkcji kosmetyków i środków czystości.

Witryna

PZPPF reprezentuje 18 wiodących krajowych producentów leków w celu wspierania krajowego przemysłu farmaceutycznego

Witryna

PASMI jest organizacją zrzeszającą polskie i zagraniczne firmy farmaceutyczne produkujące leki dostępne bez recepty (tzw. over the counter – OTC), a także wyroby medyczne, suplementy diety,artykuły medyczne oraz kosmetyki apteczne. Na stronie dostępne coroczne Raporty Rynku leków i produktów dostępnych bez recepty.

Witryna

PSFO powstało 2010 r. Jego celem jest upowszechnianie zagadnień farmacji onkologicznej wśród farmaceutów, propagowanie zdobyczy naukowych mających znaczenie dla rozwoju farmacji onkologicznej, działania zmierzające do zapewnienia najwyższej jakości usług farmacji onkologicznej i racjonalnej farmakoterapii.

Stowarzyszenie jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Farmacji Onkologicznej (ESOP)

Witryna

PZPFK jest organizacją zrzeszającą firmy z branży budowlanej. Członkowie Związku to producenci farb, klejów, pian i silikonów, a także dostawcy surowców w tym obszarze.

Witryna

Organizacja naukowo-techniczna, skupiająca chemików kolorystów, której celem jest stwarzanie warunków dla wszechstronnej wymiany i opinii na temat zagadnień związanych z barwą, wytwarzaniem i aplikacją środków barwiących, wykończalniczych i pomocniczych, maszyn i urządzeń do ich stosowania, a także propagowanie problematyki z zakresu ochrony środowiska związanej ze stosowaniem tych produktów. 

Zakres Działalności:

Stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, aktualizacji wiedzy
i integrowania kadr. Organizowanie zjazdów, kongresów, konferencji, kursów, wystaw, sympozjów, seminariów, odczytów itp.

Witryna

Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju biochemii, biologii molekularnej i nauk pokrewnych oraz ich popularyzacja.

Zakres Działalności:

Organizacja zjazdów, sympozjów, zebrań naukowych, odczytów, wykładów i konkursów.

Witryna

 

Celem Stowarzyszenia jest: działalność społeczna na rzecz rozwoju nauczania przedmiotów przyrodniczych, rozbudzania aktywności zawodowej nauczycieli, upowszechniania wiedzy i umiejętności przyrodniczych oraz integracji środowiska nauczycielskiego.

PSNPPP powstało w 1993 r. z inicjatywy grupy nauczycieli biologii, chemii, geografii i fizyki.

Jego celem jest: działalność społeczna na rzecz rozwoju nauczania przedmiotów przyrodniczych, rozbudzania aktywności zawodowej nauczycieli, upowszechniania wiedzy i umiejętności przyrodniczych i integracji środowiska nauczycielskiego.

Zakres Działalności:

Coroczne zjazdy członków PSNPP są okazją do prezentacji osiągnięć i nowatorskich rozwiązań metodycznych nauczycieli, wymiany doświadczeń na temat nauczania przedmiotów przyrodniczych, a także spotkań z ciekawymi wykładowcami z kraju i zagranicy.

Witryna

Organizacje powiązane

KIG jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc blisko 160 organizacji biznesowych: 67 Izb branżowych, 63 Izb regionalnych, 21 Izb bilateralnych, 7 pozostałych organizacji (stowarzyszenia, związki pracodawców, fundacje).

Zakres Działalności:

KIG organizuje kongresy, fora, konferencje prasowe, prowadzi szkolenia i warsztaty, poświęcone aktualnym problemom związanym z bieżącą polityką gospodarczą państwa. Podczas tych wydarzeń poruszane są tematy istotne z perspektywy przedsiębiorców, m.in. zagrożenia i wyzwania jakie stoją przed firmami w zakresie wprowadzania innowacyjnych technologii, czy też otwierania się na współpracę międzynarodową.

Witryna

 

Główny cel działalności to uczynienie Polski krajem z najlepszymi warunkami do prowadzenia działalności gospodarczej oraz najlepszym systemem podatkowym w Europie.

Zakres Działalności:

Organizacja różnych projektów, w tym np. dot. COVID-19, a także debat na różne tematy opracowanie raportów, opinii itp.

Witryna

 

Pracodawcy RP to najstarsza i największa organizacja pracodawców w Polsce (od 1989 roku, reprezentacja 19 000 firm, zatrudniających przeszło 5 mln osób, a zdecydowana większość z nich – 85 proc. – to firmy prywatne).

Zakres Działalności:

Organizacja konferencji, debaty publiczne, webinaria, podcasty, konsultacje społeczne. Dostępne na stronie www różnotematyczne raporty

Witryna