Skład Rady

Prezydium Rady

Prezydium Rady stanowi Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący Rady oraz Przewodniczący Grup Roboczych. Prezydium Rady przygotowuje plan działań Rady, odpowiada za decyzję dotyczącą współpracy z innymi podmiotami, a także wraz z Radą i Grupami Roboczymi zleca prace eksperckie.

Przewodnicząca

Krystyna Czaja

Przewodnicząca

prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja W projekcie Sektorowej Rady pełni funkcję Przewodniczącej Rady. Jest profesorem na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Posiada bogate doświadczenie we współpracy z wieloma chemicznymi instytucjami przemysłowymi. Jako ekspert merytoryczny współpracowała przy realizacji projektów i usług, głównie w zakresie wytwarzania i charakterystyki właściwości materiałów polimerowych. Posiada doświadczenie w zakresie opracowywania opinii i ekspertyz dla przedsiębiorstw z sektora, w tym również opinii dot. innowacyjności. Jest autorką ponad 200 publikacji naukowych, podręcznika oraz monografii. Opracowała ponad 200 niepublikowanych opracowań, ekspertyz i sprawozdań ze zleconych prac badawczych, 35 patentów oraz kilku zgłoszeń patentowych. Prywatnie lubi podróże krajowe i zagraniczne.

Wiceprzewodniczący

Marek Frankowicz

Wiceprzewodniczący

Dr hab. Marek Frankowicz W projekcie Sektorowej Rady pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady. Pracuje na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie koordynacji krajowych i międzynarodowych programów edukacyjnych, związanych z sektorem chemicznym. Był organizatorem corocznych konferencji dziekanów wydziałów chemicznych. Prowadzi działalność w ramach Polskiego Towarzystwa Chemicznego (członek Prezydium - 4 kadencje). Jako ekspert merytoryczny MEN i MNSW pracował nad ZSK. Uczestniczył w opracowywaniu sektorowych ram kwalifikacji dla krajów partnerskich w ramach programu ERASMUS+.Autor licznych publikacji, m.in.: M. Frankowicz, G. Nicolis: Transient evolution towards a unique stable state - stochastic analysis of explosive behavior in a chemical system, M. Shiino, M. Frankowicz: Synchronization of infinitely many coupled limit-cycle type oscillators, R. Danielak, A. Perera, M. Moreau, M. Frankowicz, R. Kapral: Surface structure and catalytic CO oxidation oscillations, M. Frankowicz, M. Chrenowski: Application of Preisach model to adsorption-desorption hysteresis. Interesuje się historią i geografią. Pasjonat podróży oraz kultury i języków orientalnych.

Przemysław Wojdyła

Animator

Mgr Inż. Przemysław Wojdyła W projekcie Sektorowej Rady pełni funkcję animatora Rady. Wiceprezes Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego Zielona Chemia. Posiada prawie 30-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzania dużymi zespołami. Jako Członek Zarządu Klastra odpowiada za budowanie zespołów projektowych oraz koordynowanie projektów międzynarodowych i krajowych. Jest aktywnie zaangażowany w pracę wielu międzynarodowych zespołów z zakresu biotechnologii. Aktywnie wykorzystuje swoje doświadczenie kreując nowe podejście do biogospodarki, wykorzystującej innowacyjne technologie, mające kluczowy wpływ na prognozy najbliższych lat. Jako ekspert merytoryczny współpracuje z Ministerstwem Rozwoju w zakresie KIS 7: GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM-WODA, SUROWCE KOPALNE,ODPADY. Członek Komitetu Monitorującego RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Autor i Współautor wielu opracowań, ekspertyz oraz raportów w obszarze zarządzania, biotechnologii, gospodarki cyrkularnej oraz klasteringu. Prywatnie zaangażowany fotograf, lubiący podróże krajowe i zagraniczne.

Irena Łącka

Przewodnicząca GR
Kompetencje Kwalifikacje

Dr hab. inż. Irena Łącka - Profesor ZUT. W projekcie Sektorowej Rady pełni funkcję przewodniczącej Grupy Roboczej Kompetencje i Kwalifikacje. Jako profesor ZUT na Wydziale Ekonomii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie kieruje Katedrą Ekonomii i Rachunkowości. Pełniła funkcje prodziekana ds. studiów zaocznych i prodziekana ds. nauki tego Wydziału. Jest członkiem-założycielem Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego „Zielona Chemia”, przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, członkiem Rady Konsultacyjno-Doradczej klastra, jak również jego ekspertem. Od lat pełni funkcje eksperta w zakresie oceny projektów innowacyjnych, ekonomiki przedsiębiorstw oraz wspierania innowacji, transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Specjalizuje się w obszarach dot. współpracy nauki z biznesem, ekonomiki przedsiębiorstw, rozwoju MŚP, współpracy strategicznej. Jest autorką i współautorką 8 książek i ponad 130 artykułów naukowych. Lubi literaturę historyczną. Aktywnie zwiedza Polskę i inne kraje, słuchając muzyki rockowej i bluesowej.

Jerzy Majchrzak

Przewodniczący GR
Legislacje i Konsultacje

Mgr. Inż. Jerzy Majchrzak Reprezentuje w Radzie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, przewodniczący Grupy Roboczej Legislacje Konsultacje, obecnie przebywa na emeryturze. W trakcie całej pracy zawodowej związany z branżą chemiczną. W ICSO „Blachownia” w Kędzierzynie–Koźlu był współtwórcą 38 opatentowanych wynalazków, współautorem 20 publikacji i ponad 40 wdrożeń przemysłowych. Następnie w latach 2001-2005 był prezesem zarządu ZAK SA, który kontynuował w spółce radykalną restrukturyzację organizacyjną i finansową czego efektem była zdecydowana poprawa sytuacji ekonomiczno-finansowej. W kolejnych latach jako dyrektor w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego aktywnie wspierał rozwój i promocję branży chemicznej. Działalność tę kontynuuje na stanowisku dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki. Powołał kilkanaście zespołów roboczych, obejmujących reprezentantów przemysłu, izb, instytutów i ministerstwa; ze względu na dobrą dobra znajomość problemów przemysłu chemicznego, skutecznie broni interesów branży w Brukseli.

Adam Rytwiński

Przewodniczący GR
Informacje Wizerunek

Mgr inż. Adam Stanisław Rytwiński w projekcie Sektorowej Rady pełni funkcję przewodniczącego grupy roboczej Informacja i Wizerunek. Jest dyrektorem ds. rynków zagranicznych w firmie Evergreen Solutions Sp. z o.o. zajmującej się przetwórstwem odpadów pochodzenia biologicznego i produkcją nawozów organiczno-mineralnych. Posiada wieloletnie doświadczenie współpracy z sektorem chemicznym. W latach 90-tych odpowiadał za rozwój i współpracę zagraniczną Malborskich Zakładów Chemicznych „Organika” S.A. Posiada także bogate doświadczenie pracy w branży budowlanej i finansowej oraz w obszarze zarządzania projektowego. Jest autorem kilkudziesięciu niepublikowanych opracowań finansowo-analitycznych dot. rynku budowlanego. Prywatnie interesuje się historią, kostiumologią oraz mundurologią. Jest prezesem okręgu w Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej TPJP.

Członkowie Rady

  • Lucjan Chmielarz – Członek, Profesor – Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii

  • Hanna Gulińska – Członek, Profesor – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Chemii

  • Janusz Ryczkowski – Członek, Profesor – Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Chemii

  • Lucyna Brodziak – Członek, Dyrektor –  Zespół Szkół Chemicznych w Bydgoszczy

  • Magda Adasiewicz-Jędrzejak – Członek, Dyrektor – Centrum Edukacji Sp. z o.o.

  • Krzysztof Nowaczyk – Członek, Dyrektor Generalny – KB Folie Polska Sp. z o.o.

  • Zbigniew Matkowski – Członek, Przewodniczący Rady Nadzorczej – Fosfan Sp. z o.o.

  • Zdzisław Paweł Wojdyła – Członek, Menedżer – North Trade Group, Zachodniopomorski Klaster Chemiczny “Zielona Chemia”

  • Edyta Klimowska-Bobula – Członek, Główny Specjalista ds. Uczenia się Dorosłych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie

  • Małgorzata Dudziak – Członek, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

  • Marcin Wachełka – Członek, Selwa Lab Sp. z.o.o.

  • Janusz Kahl – Członek, South Poland Cleantech Cluster

  • Aleksandra Ścibich Kopiec – Członek, Krakchemia S.A.

  • Alicja Górska – Członek, Kędzierzyńsko – Kozielski Park Przemysłowy Sp. z.o.o

  • Grzegorz Kądzielawski – Członek, Grupa Azoty S.A.

  • Anna Wisła – Świder – Członek, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

  • Wiesław Hreczuch – Członek, MEXEO Sp. z.o.o

  • Tomasz Wasilewski – Członek, COSMEDCHEM Tomasz Wasilewski

  • Paweł Nidecki – Członek, MABION S.A.

  • Patrycjusz Traczyński – Członek, TOSMI Sp. z.o.o.
  • Piotr Sarnecki – Członek, Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego
  • Tomasz Tomczyk – Członek. NOVOL Sp. z o.o.
  • Maciej Szaleniec – Członek, Profesor PAN Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J.Habera
  • Małgorzata Kujawska – Członek, Profesor Uniwersytetu Medycznego im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Adrianna Krywulec – Członek, Tamir Sp. z o.o.
  • Małgorzata Sołtysiak – Członek, Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technologii Eksploatacji
  • Danuta Trojan – Członek, Tamir Sp. z o.o.
  • Mateusz Laska – Członek, Doradztwo Naukowo Techniczne
  • Przemysław Müller – Członek, V8 Team Sp. z o.o.
  • Krzysztof Ambroziak – Członek, Intermag Sp. z o.o.
  • Anna Kowalska-Makowska – Członek, Edu-Farm
  • Zofia Hordyjewicz-Baran – Członek, Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej “Blachownia”
  • Sebastian Grzyb – Członek, Profesor Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie