Słownik pojęć użytych w Sektorowej Ramie Kwalifikacji dla przemysłu chemicznego

W charakterystykach poziomów kompetencji przyjęto założenie stosowania możliwie prostego języka oraz unikania rozwiniętych terminów opisowych. Oznaczało to konieczność używania ogólnych sformułowań. Dzięki temu zachowana została przejrzystość zapisów Sektorowej Ramy Kwalifikacji branży chemicznej (SRK Chem), przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego stopnia branżowości charakterystyk SRK Chem.

PRODUKTY CHEMICZNE – gotowe do użytku lub służące do dalszego przetwarzania chemikalia będące wynikiem procesów przemysłowych opierających się na kontrolowanym przebiegu przemian fizycznych i chemicznych.

CHEMIKALIA – substancje chemiczne i ich mieszaniny stanowiące odczynniki, surowce, półprodukty i produkty przemysłu chemicznego oraz odpady i produkty uboczne produkcji.

PROCES PRODUKCJI – ogół działań zmierzających do przekształcenia surowców i półproduktów w produkty; proces produkcji obejmuje proces technologiczny oraz czynności pomocnicze (np. kontrolę jakości, transport wewnętrzny, magazynowanie.

PROCES TECHNOLOGICZNY – część procesu produkcyjnego, w którym następuje przygotowanie, obróbka chemiczno-fizyczna surowców i półproduktów oraz wytwarzanie produktów.

OPERACJA TECHNOLOGICZNA – wydzielona część procesu technologicznego realizowana na jednym stanowisku roboczym przez jednego pracownika lub zespół pracowników.

PROJEKTOWANIE PRODUKTU CHEMICZNEGO – ogół działań zmierzających do opracowania lub zmodyfikowania receptur produktów chemicznych, w tym związanych z pracami B+R, z uwzględnieniem potrzeb odbiorców produktów chemicznych.

Źródło: Sektorowa Rama Kwalifikacji dla przemysłu chemicznego, Instytut Badań Ekonomicznych, Warszawa 2020.

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zaloguj Się